leden 2020
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

kontakt

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace

Mánesova 908
765 02, Otrokovice

Tel: +420 576 771 272
Mail: skola@zsotrman.cz
Web: www.zsotrman.cz

Představení školy

Jací jsme a jaký nás čeká školní rok 2019/2020?

Hledáme další cesty k tomu, abychom ve škole dále zvyšovali kvalitu výuky, což je naše priorita. Spolupracujeme se Společností pro kvalitu školy, díky níž mohou učitelé sdílet a konzultovat svou práci s externí mentorkou a díky níž se vzdělává pedagogický sbor, a posilují se tak jeho profesní kompetence.

Aby naše školní loď plula správným směrem, potřebuje znalého kapitána, takže vedení školy stojí, co se týká vzdělávání, v čele. V srpnu jsme se zástupkyní M. Kryškovou zahájily společně s dalšími týmy ředitel – zástupce z 25 vybraných škol z Česka a Slovenska dvouletý projekt, ve kterém se učíme od pedagogických špiček, abychom věděly, jak to zařídit, aby se děti ve škole učily „naplno a s radostí“, což je vize projektu.

Čeká nás další projekt, který nám pomůže zvelebit školní zahradu. Přes jiný projekt se nám snad podaří kompletně rekonstruovat vzduchotechniku ve školní kuchyni atd.

Odevzdáním „Zprávy o realizaci“ jsme ukončili dvouletý projekt šablony – Máša (Máša jako zkratka pro spojení Máneska – šablony;
reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005675, spolufinancován EU) a získali jsme na něj celkem 1 526 324,00 Kč. V průběhu dvou uplynulých let jsme se díky tomu mohli zaměřit zejména na vzdělávání pedagogů, ať už jednotlivců nebo celého pedagogického sboru, a posilovali jsme tak kompetence našich pedagogů. Žáci to mohli poznat třeba ve vyučování, protože některé hodiny vedli kolegové částečně v angličtině (využívali metodologii CLIL) nebo ve dvojici, čili vyučovali párově neboli v tandemu. Zároveň jsme připravili a odevzdali navazující projekt Máša II, ve kterém se budeme dále zdokonalovat v tandemové výuce, připravujeme projektové dny pro žáky, nově jsme zaměstnali školní asistentku, pořídíme notebooky pro žáky a budeme také pokračovat v besedách pro rodiče. Celkově ve dvou následujících letech vyčerpáme 2 546 201,00 Kč.

Pozn.: časté opakování slova „projekt“ není náhoda J!

Od září budeme také využívat rozvojový program MŠMT, díky kterému získáme finance na téměř dva úvazky pedagogů navíc, a můžeme si tak dovolit učit v méně početných třídách zejména na prvním stupni (prvňáčky budeme mít po šestnácti, rozdělili jsme druhý ročník na tři menší třetí třídy atd.), budeme mít menší skupinky žáků ve výuce angličtiny, českého jazyka i matematiky a samozřejmě budeme také pokračovat v tandemové výuce, protože ta nás baví a obohacuje.

Dále budeme spolupracovat se SPŠ Otrokovice v oblasti polytechnického vzdělávání.

Myslím, že kromě jiného se šesťáci už těší na svoje zářijové adapťáky, třeťáci na říjnovou školu v přírodě, druhostupňáci na jarní zahraniční výjezd do Rakouska a Německa a všichni na společné zážitky nejen při školních akcích.

Společně budeme dále vytvářet podnětné, bezpečné a laskavé školní prostředí.

K tomu přispívá sehraný tým pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, vynikající materiální vybavení školy, ale i spolupráce rodič – žák - učitel. Tuto souhru budujeme díky dobrému týmu zaměstnanců, kvalitní prací třídní učitelů i systémem třídních schůzek, tripartit a mimoškolních setkávání a za pomoci školního poradenského pracoviště, které ve škole velmi intenzivně a kvalitně pracuje.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na výuku cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií. Od 1. třídy vyučujeme angličtinu, čtení vyučujeme metodou splývavého čtení - Sfumato, od 6. ročníku nabízíme povinně volitelný druhý cizí jazyk, na jehož povinnou výuku mohou žáci po dvou letech dále navázat ve volitelném předmětu. Aktivně vyhledáváme a realizujeme dotační projekty, které obohacují výuku v různých oblastech nebo vzdělávání pedagogů.

Školní poradenské pracoviště tvořené školní psycholožkou, metodiky prevence, výchovnými poradkyněmi, interními mentory a celým vedením školy vede a koriguje práci se žáky různého nadání, se speciálními vzdělávacími potřebami, či zdravotním znevýhodněním. Naši pedagogové mají zkušenosti se vzděláváním různých typů žáků, při vyučování berou ohled na jejich potřeby, výuka probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů, škola spolupracuje s odborníky. Na individuální práci s těmito žáky získáváme také dotační prostředky. Všichni pedagogové byli proškoleni díky dotačnímu projektu Inkluzivní škola.

Intenzivně se věnujeme prevenci rizikových jevů. Náš program minimální prevence získal v roce 2013 ocenění jako jeden z nejlepších preventivních programů Zlínského kraje. Metodici prevence i školní psycholožka pracují se žáky, příp. jejich rodiči. Věnují se také třídám a vyučujícím, a mimo jiné tak pomáhají posilovat pozitivní klima ve škole. Pěkné vztahy začínáme budovat od 1. třídy, kdy s malošky vytváří partu sedmáci a při různých společných aktivitách se společně setkávají i v dalších letech - spolupracují tedy druháci s osmáky  a treťáci s deváťáky. Sedmáci každoročně pasují prvňáčky pomocí šerp.

Naší silnou stránkou (i když ne vždy dobrovolně J, protože každý projekt s sebou nese obrovskou časovou a administrativní zátěž) jsou dotační projekty. Za uplynulá léta jich máme za sebou obrovskou řádku. Namátkou: Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí, Zavádění metodologie CLIL do výuky, Peníze do škol – „šablony“, Zdravý pohyb do škol, Učíme anglicky společně a efektivně, Inovativní přístup k výuce angličtiny ve školách ZK, eTwinning, Posilování pozitivního sociálního klimatu, Rozvoj profesních a osobnostních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení, Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice, Crowdfunding, Inkluzivní vzdělávání, Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. až 3. třídách, Modernizace přírodovědných učeben, Dotkněte se inovací, či výzvy MŠMT atd. atd. Díky nim máme pestřejší možnosti pro naše žáky, fundovanější pedagogický sbor i stále kvalitnější materiální vybavení. 

Od školního roku 2017/18 v naší škole při výuce díky podpoře zřizovatele pravidelně spolupracují rodilí mluvčí. 

Jsme členem sítě Škola pro udržitelný život. Vyučující jednotlivých oblastí a předmětů běžně obohacují výuku díky projektům, které sami vytvářejí, nebo při jejich realizaci spolupracují s dalšími subjekty a sdruženími. Pořádáme projektové dny i výjezdy do zahraničí (anglicky, německy i francouzsky mluvící země), organizujeme školy v přírodě, plavecký výcvik, lyžařské kurzy, výuku doplňujeme exkurzemi a výlety. Vyučující motivují žáky k účasti v soutěžích a olympiádách.

Věnujeme se přírodovědnému vzdělávání a výuce v souladu s "průmyslem 4,0". Máme pana učitele, který je vyškoleným mentorem GLOBE.

Pyšní jsme na školní animační dílnu, ve které se žáci pod vedením paní učitelky Řezníčkové učí propojovat klasickou výtvarnou výchovu (kresbu, modelování, objektovou tvorbu...) s moderními médii. Každoročně pořádají školní festival animovaných filmů a bodují, kam se přihlásí J. K největším úspěchům žáků - animátorů patří 1. místo v soutěži Velehradská kamera a 1. místo v soutěži Náchodská prima sezóna.

Naše škola má i výrazné sportovní úspěchy v individuálních i kolektivních sportech. Nejoblíbenějším sportem je v naší škole florbal a úspěšná je i atletika.

Ve škole pracuje osm oddělení školní družiny, která výrazně pozitivně ovlivňuje čas dětí po vyučování. Dále rozvíjí dovednosti a schopnosti žáků získané při výuce a motivuje ke kvalitní mimoškolní činnosti. Vychovatelky školní družiny tradičně pořádají mnoho projektových dnů a odpolední. Ve spolupráci s městem Otrokovice realizujeme sportovní projekt Zdravý pohyb do škol, jehož se účastní všichni žáci školní družiny. 

Naši žáci každoročně posilují práci školního parlamentu. Interakci mezi rodiči a školou zabezpečuje spolek rodičů, které organizuje akce pro žáky i jejich rodiče a zaštiťuje humanitární aktivity školy i pravidelný sběr starého papíru.

Jsme pyšnou Stonožkovou školou, s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka spolupracujeme už více než 25 let a společně s dalšími humanitárními aktivitami, jako jsou např. Adopce na dálku, Sluníčkový den, Bílá pastelka atd. učíme žáky pomáhat, chápat význam slov humanita a humanitární.

Naše úsilí vede k jasnému cíli, a tím je absolvent naší školy, který:

· prožil povinnou školní docházku v bezpečném a podnětném prostředí a atmosféře, která buduje důvěru v jeho schopnosti;

· je připraven a motivován ke studiu na střední škole;

· asertivně komunikuje, spolupracuje a kultivovaně vystupuje;

· je jazykově vybaven tak, aby se dokázal vyjadřovat v běžných situacích alespoň v jednom cizím jazyce;

· zvládá základní techniky práce s textem, informacemi a informačními médii i základy práce s informační a komunikační technikou;

· dosahuje podle svých možností maximálního rozvoje osobnosti;

· pružně reaguje na nové úkoly;

· aplikuje získané znalosti a dovednosti v běžném životě;

· umí se vypořádat s dílčím neúspěchem a překonávat překážky;

· kriticky myslí, nenechá sebou manipulovat, je si vědom své spoluodpovědnosti za svět, ve kterém žije;

· dívá se kolem sebe otevřenýma očima.