srpen 2019
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

kontakt

Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace

Mánesova 908
765 02, Otrokovice

Tel: +420 576 771 272
Mail: skola@zsotrman.cz
Web: www.zsotrman.cz

Představení školy

Nový školní rok zahajujeme s novinkami ve vedení školy. Máme novou paní ředitelku Mgr. Marcelu Javoříkovou i zástupkyni pro 2. stupeň Mgr. Martinu Kryškovou. Obě tým naší Mánesky dobře znají a škola zná je, takže věříme, že přestup bude pro všechny plynulý.

Společně budeme dále vytvářet podnětné, bezpečné a laskavé školní prostředí.

K tomu přispívá sehraný tým pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, vynikající materiální vybavení školy, ale i spolupráce rodič – žák - učitel. Tuto souhru budujeme díky dobrému týmu zaměstnanců, kvalitní prací třídní učitelů i systémem třídních schůzek, tripartit a mimoškolních setkávání a za pomoci školního poradenského pracoviště, které ve škole velmi intenzivně a kvalitně pracuje. Učitelé se pravidelně scházejí na tzv. vztahových schůzkách, díky kterým předcházíme možným problémům tříd či jednotlivců, které ke školnímu věku a prostředí patří.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na výuku cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií. Od 1. třídy vyučujeme angličtinu, od 6. ročníku nabízíme povinně volitelný druhý cizí jazyk, na jehož povinnou výuku mohou žáci po dvou letech dále navázat ve volitelném předmětu. Aktivně vyhledáváme a realizujeme dotační projekty, které obohacují výuku v různých oblastech nebo vzdělávání pedagogů.

Školní poradenské pracoviště tvořené školní psycholožkou, metodičkou prevence, výchovnými poradkyněmi a celým vedením školy vede a koriguje práci se žáky různého nadání, se speciálními vzdělávacími potřebami, či zdravotním znevýhodněním. Naši pedagogové mají zkušenosti se vzděláváním různých typů žáků, při vyučování berou ohled na jejich potřeby, výuka probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů, škola spolupracuje s odborníky. Na individuální práci s těmito žáky získáváme také dotační prostředky. Všichni pedagogové byli proškoleni díky dotačnímu projektu Inkluzivní škola.

Intenzivně se věnujeme prevenci rizikových jevů. Náš program minimální prevence získal v roce 2013 ocenění jako jeden z nejlepších preventivních programů Zlínského kraje. Preventista minimální prevence i školní psycholožka pracují se žáky, příp. jejich rodiči. Pracují také se třídami a vyučujícími a mimo jiné tak pomáhají posilovat pozitivní klima ve škole. Pěkné vztahy začínáme budovat od 1. třídy, kdy s malošky vytváří partu sedmáci a při různých společných aktivitách se společně setkávají i v dalších letech - spolupracují tedy druháci s osmáky  a treťáci s deváťáky. Sedmáci každoročně pasují prvňáčky pomocí šerp.

Naší silnou stránkou (i když ne vždy dobrovolně J, protože každý projekt s sebou nese obrovskou časovou a administrativní zátěž) jsou dotační projekty. Za uplynulá léta jich máme za sebou obrovskou řádku. Namátkou: Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí, Zavádění metodologie CLIL do výuky, Peníze do škol – „šablony“, Zdravý pohyb do škol, Učíme anglicky společně a efektivně, Inovativní přístup k výuce angličtiny ve školách ZK, eTwinning, Posilování pozitivního sociálního klimatu, Rozvoj profesních a osobnostních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení, Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice, Crowdfunding, Inkluzivní vzdělávání, Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. až 3. třídách, Modernizace přírodovědných učeben, Dotkněte se inovací, či výzvy MŠMT atd. atd. Díky nim máme pestřejší možnosti pro naše žáky, fundovanější pedagogický sbor i stále kvalitnější materiální vybavení. 

Ve školním roce 2017/18 nás opět čeká pravidelná výuka angličtiny s rodilými mluvčími diky podpoře zřizovatele.

V srpnu jsme zahájili další dvouletý projekt "šablony", tentokrát zaměřený nejvíce na vzdělávání pedagogů a inovativní pedagogické postupy.   

Jsme členem sítě Škola pro udržitelný život. Vyučující jednotlivých oblastí a předmětů běžně obohacují výuku díky projektům, které sami vytvářejí, nebo při jejich realizaci spolupracují s dalšími subjekty a sdruženími. Pořádáme projektové dny i výjezdy do zahraničí (anglicky, německy i francouzsky mluvící země), organizujeme školy v přírodě, plavecký výcvik, lyžařské kurzy, výuku doplňujeme exkurzemi a výlety. Vyučující motivují žáky k účasti v soutěžích a olympiádách.

Pyšní jsme na školní animační dílnu, ve které se žáci pod vedením paní učitelky Řezníčkové učí propojovat klasickou výtvarnou výchovu (kresbu, modelování, objektovou tvorbu...) s moderními médii. Každoročně pořádají školní festival animovaných filmů a bodují, kam se přihlásí J. K největším úspěchům žáků - animátorů patří 1. místo v soutěži Velehradská kamera a 1. místo v soutěži Náchodská prima sezóna.

Naše škola má i výrazné sportovní úspěchy v individuálních i kolektivních sportech. Nejoblíbenějším sportem je v naší škole florbal a úspěšná je i atletika.

Ve škole pracuje osm oddělení školní družiny, která výrazně pozitivně ovlivňuje čas dětí po vyučování. Dále rozvíjí dovednosti a schopnosti žáků získané při výuce a motivuje ke kvalitní mimoškolní činnosti. Vychovatelky školní družiny tradičně pořádají mnoho projektových dnů a odpolední. Ve spolupráci s městem Otrokovice realizujeme sportovní projekt Zdravý pohyb do škol, jehož se účastní všichni žáci školní družiny. Obdobný projekt vyhlásilo i MŠMT - a i v dalším školním roce v tomto projektu budeme pokračovat.

Naši žáci každoročně posilují práci školního parlamentu. Interakci mezi rodiči a školou zabezpečuje spolek rodičů, které organizuje akce pro žáky i jejich rodiče a zaštiťuje humanitární aktivity školy i pravidelný sběr starého papíru.

Jsme pyšnou Stonožkovou školou, s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka spolupracujeme už více než 25 let a společně s dalšími humanitárními aktivitami, jako jsou např. Adopce na dálku, Sluníčkový den, Bílá pastelka atd. učíme žáky pomáhat, chápat význam slov humanita a humanitární.

Naše úsilí vede k jasnému cíli, a tím je absolvent naší školy, který:

· prožil povinnou školní docházku v bezpečném a podnětném prostředí a atmosféře, která buduje důvěru v jeho schopnosti;

· je připraven a motivován ke studiu na střední škole;

· asertivně komunikuje, spolupracuje a kultivovaně vystupuje;

· je jazykově vybaven tak, aby se dokázal vyjadřovat v běžných situacích alespoň v jednom cizím jazyce;

· zvládá základní techniky práce s textem, informacemi a informačními médii i základy práce s informační a komunikační technikou;

· dosahuje podle svých možností maximálního rozvoje osobnosti;

· pružně reaguje na nové úkoly;

· aplikuje získané znalosti a dovednosti v běžném životě;

· umí se vypořádat s dílčím neúspěchem a překonávat překážky;

· kriticky myslí, nenechá sebou manipulovat, je si vědom své spoluodpovědnosti za svět, ve kterém žije;

· dívá se kolem sebe otevřenýma očima.